Jacobi carbons process chart

Aktivt kol används i en mängd olika fasapplikationer. Adsorbent har vanligtvis en begränsad livstid och behöver tas omhand när de är mättade eller när behandlingsmålet är uppnått. Jacobi Services erbjuder flera avyttrings- eller återvinningstjänster på olika anläggningar beroende på vilken process de har använts i.

Återaktivering

Aktivt kol har en ändlig kapacitet för adsorption av organiska ämnen och har en i stort sett unik egenskap genom att det som har adsorberats går att avlägsna med värmebehandling. Vid återaktivering behandlas kolet med hög värme och samtidigt reduceras det giftiga adsorbatet till neutrala föreningar som vatten och koldioxid.

Förbrukade granulat (GAC) eller extruderade pellets (EAC) av aktivt kol kan återvinnas genom värmeåteraktivering där det förbrukade kolet bearbetas i en återaktiveringspanna med temperaturer på eller över 850°C. De adsorberade organiska ämnena på kolet bryts ner av värmen. De gaser som bildas matas genom ett system av efterbrännare och behandling som säkerställer att utsläppen uppfyller de allra striktaste miljöbestämmelserna. Återvinning genom värmeåteraktivering är en miljömässig ansvarsfull avyttringsmetod som hjälper till att minska utsläppen av CO2 från det aktiva kolet och bidrar till en hållbar användning av världens resurser.

Som det miljöansvariga företag Jacobi är har de investerat i anläggningar som regenererar förbrukat aktivt kol. Våra anläggningar i Europa är strategiskt placerade för att serva användare av aktivt kol i västra och östra Europa och minimera transportkostnader och -tid.

Våra anläggningar ligger i:
– Jacobi Carbons Services (Europa) GmbH, Premnitz, Tyskland
– Jacobi Carbons SASU, Vierzon, Frankrike
– Nyligen öppnat: vårt nyaste återaktiveringscenter i Catalayud, nära Zaragoza, Spanien

Med en årlig kapacitet på över 12 000 MT, inklusive förmågan att utföra anpassad återaktivering för förbrukat kol med klassificeringar för drycker, mat och industriellt bruk, kan Jacobi Carbons återaktiveringsanläggningar ge ett bra alternativ till att byta ut mediumet.

Från alla våra anläggningar finns det återaktiverade kolet, som produceras genom denna process, tillgängligt att köpa under vårt märke ReSorb:

ReSorb™ SC: kolgranulat specifikt framställt för adsorption av organiska föreningar av låg molekylär vikt från vätskefasen.

ReSorb™ HC: kolgranulat specifikt framställt för adsorption av organiska föreningar av högre molekylär vikt från vätskefasen.

ReSorb™ VT: grovt aktivt kol specifikt framställt för adsorption av flyktiga organiska föreningar från gasfasen.

ReSorb™ Solo: Dedicerad återaktivering och retur av kundens förbrukade aktiva kol. Återaktiveringen sker i enlighet med de individuella specifikationer vi kommit överens om med kunden, inklusive tillägg av oanvänt aktivt kol för att kompensera för förlust som uppstått vid avlägsnande och bearbetning av det förbrukade materialet.

Återvinning och avyttring

När återaktivering inte är något alternativ kan kompetensen hos Jacobi hjälpa till att utveckla en ekologiskt känslig, och ändå kostnadseffektiv, metod för sluthantering av mediumet.

I ett begränsat antal undantagsfall är skicket på det aktiva kolet sådant att det inte är möjligt att genomföra en återaktivering. Detta kan vara ett resultat av att de specifika kemikalierna absorberas av själva kolet (såsom kvicksilver, svavel eller andra giftiga föreningar) eller som ett resultat av ansamlandet av andra substanser som finns i det vatten eller den gas som behandlas (t.ex. mineraler som kalcium (Ca) och aluminium (Al) från behandlingssteg uppströms).

När så är möjligt kan det förbrukade aktiva kolet kanske spädas ut till en mindre krävande avfallsform och här kanske återaktivering kan vara möjlig. Produkter återvinns sedan som en del av vårt ResorbTM-utbud av kol för industriellt bruk. Trots det måste en del av det förbrukade aktiva kolet anses vara rent avfall.

I dessa fall tillhandahåller Jacobi Services alternativa lösningar. Vi utför en komplett utvärdering av materialet och överlämnar det till en lämplig avfallshanteringsanläggning i linje med regionala och nationella bestämmelser. Dessa partners kommer antingen att använda det förbrukade kolet som avfallsbränsle (waste derived fuel – WDF) för bearbetning av mineraler eller hantera materialet i en destruktionsanläggning. I dessa fall används ofta den värme som alstras för att generera ånga eller el åt lokala uppvärmnings- respektive elbolag.


Berätta mer om era behov. Klicka här för att fylla i vårt frågeformulär.

Få kontakt med en expert från Jacobi var som helst i världen. Klicka här för att hitta din kontakt.