Jacobi carbons process chart

Återvinningsföretaget

Recycling, energiåtervinning eller omhändertagande av förbrukat material

Jacobis adsorbenter används inom en mängd olika användningsområden. Adsorbenter har en begränsad livslängd och behöver omhändertas när det är mättat eller när önskat resultat har uppnåtts. Jacobi Services erbjuder olika möjlighet för reaktivering eller omhändertagande, beroende på egenskaperna hos det förbrukade materialet.

Reaktivering av förbrukat kol

Förbrukat granulerat kol (GAC) eller pelleterat aktivt kol (EAC) kan reaktiveras. I denna processen går det förbrukade kolet genom en högtemperaturugn på över 850°C. Reaktivering är bara ett av stegen i servicepaketet som tillhandahålls. Reaktiveringen innefattar två huvudprocesser: 1) Reaktiveringsprocessen. 2) Rening av avgaser och återvinning av energi.

Reaktiveringsprocessen kan delas in i fyra olika steg:

1) Torkning av det använda kolet

Det förbrukade kolet matas in i ugnen och värms upp till 105 – 110°C. Vatten och vissa lågkokande ämnen förångas och frigörs i ugnen. Temperaturen förblir mellan 105 och 110°C så länge som det finns vatten i porerna.

2) Desorption av organiska ämnen med låg kokpunkt.

Temperaturen kommer att stiga ytterliga till ungefär 450°C kolet är torrt. Olika organiska ämnen kommer att desorbera från kolet under denna temperaturökning.

3) Pyrolys av organiska ämnen med hög kokpunkt och hög molekylvikt, som är hårt bundna på ytan

I detta steget höjs temperaturen ytterligare till ungefär 600°C. De återstående organiska ämnena kommer att brytas ner till mindre molekyler och bilda kolrester i porstrukturen hos det aktiva kolet.

4) Förgasning av kolrester

Porstrukturen i kolet reformeras genom att värma upp kolet ytterligare till temperaturer på över 850°C med inblandning av vattenånga. Med ångtemperaturer på över 600°C kommer kolresterna att oxideras endotermt enligt en ångreformeringsreaktion. Följande reaktionssteg sker under denna fasen:

Fast fas-gas reaktioner

C + H₂O → CO + H₂ Endoterm (1)
C + CO₂ → 2 CO Endoterm (2)
C + ½ O₂ → CO Exoterm (3)
C + O₂ → CO₂ Exoterm (4)

Gas-gas reaktioner

CO + ½ O₂ → CO₂ Exoterm (5)
H₂ + ½ O₂ → H₂O Exoterm (6)

Fast fas-gas reaktionen (1) är tre gånger så snabb som reaktion (2). Därför injiceras ånga i ugnen. Porstrukturen kommer därmed återhämtas till optimala nivåer genom att kontrollera driftsförhållanden i ugnen.

Gas som bildas lämnar ugnen och för in i en efterbrännare och ett gasreningssystem som ser till att utsläppen till atmosfären följer de strikta miljökraven. Reaktivering är miljömässigt ansvarsfull metod som reducerar utsläppen av CO₂ jämfört med nytt aktivt kol och bidrar även till bättre utnyttjande av världens resurser.

Reaktiveringsprocessen hjälper till att reducera mängden CO₂ utsläpp och ser till att jordens resurser utnyttjas bättre. Som ett miljömässigt ansvarsfullt företag driver Jacobi Carbons moderna reaktiveringsanläggningar Europa. Våra anläggningar är strategiskt placerade för att kunna tjäna både väst och Östeuropa och också minimera transportkostnaderna.

Våra anläggningar finns i:
– Jacobi Carbons Services (Europa) GmbH, Premnitz, Tyskland
– Jacobi Carbons SASU, Vierzon, Frankrike
– Nyöppnad: vår senaste reaktiveringsanläggning i Catalayud, nära Zaragoza, Spanien

Med en årlig kapacitet på över 12 000 MT, inklusive möjligheten till kundspecifik reaktivering inom livsmedel och industrier, Jacobi Carbons reaktiveringsanläggningar utgör ett attraktivt alternativ när det är dags att byta filtermedie.

Lösningar för energiåtervinning

Använt eller förbrukat aktivt kol eller annat filtermedia med ett visst energiinnehåll och som inte kan reaktiveras kan användas i andra ugnar för energiåtervinning. Jacobi Carbons kan bistå med hjälp för att ta fram den mest ekonomiska och miljömässigt hållbara metoden för omhändertagande av filtermediet.

Tjänster för bortskaffande av förbrukat material

I vissa undantagsfall så är det förbrukade aktiva kolet inte möjligt att reaktivera eller återanvända beroende på kolets beskaffenhet. Detta kan bero på kemikalier som är hårt bundna till adsorbenten, adsorbenten i sig själv (exempelvis impregnering på kolet) eller för att det ackumulerats ämnen på kolet som gör att det inte kan reaktiveras (såsom aluminium, arsenik, kalcium, kvicksilver, svavel eller giftiga ämnen).

I de här fallen erbjuder Jacobi Services alternativa lösningar. Vi genomför en komplett undersökning av materialet och överlämnar det till avfallshantering som uppfyller regionala och nationella miljökrav. De kommer i sin tur använda det förbrukade kolet som ett bränsle för utvinning av mineraler eller till förbränning. I detta fallet används värmen som genereras till att producera elektricitet eller fjärrvärme.

Jacobi Services kan också erbjuda omhändertagande av det förbrukade filtermaterial om det inte går att reaktivera eller om ingen energi kan återvinnas från det.


Berätta mer om era behov. Klicka här för att fylla i vårt frågeformulär.

Få kontakt med en expert från Jacobi var som helst i världen. Klicka här för att hitta din kontakt.