Jacobis lösningar används för att rena flera olika vattenkällor

Avfallsvatten:

Vatten används som hjälpmedel i alla sorters produktionsprocesser. I vissa fall måste vattnet behandlas innan den används i industriprocesser. Under bearbetningen blir vattnet till avfallsvatten som är svårt att definiera, men som antingen behöver återvinnas eller tömmas i enlighet med lokala bestämmelser. Avfallsvatten kan behandlas på plats innan det återanvänds eller töms ut. Enligt regler för tömning måste vattnet uppfylla kraven för bl.a. COD, TOC, AOX, tungmetaller, bekämpningsmedel och doftämnen.

Sanering:

Grundvattenbehandling är avgörande för att behandla utspillt eller läckt material, speciellt på industriella platser. Alternativt kan marken har förorenats i det förflutna och behöver återställas med hjälp av vattenbehandling. Jacobis tjänster används i pump- och behandlingslösningar och också för borttagning av luftburna föroreningar som frigörs under saneringsaktiviteterna.

Lakvatten i deponier:

Detta är vatten som kan ha negativ påverkan på marken och ytvattnet och som därför behöver behandlas. Vanligtvis innehåller det olika organiska ämnen (COD, AOX, EOX…) och en cocktail av icke-organiska. P.g.a. de olika sammansättningarna stöds ofta de biologiska och kemiska processerna genom användning av aktivt kol.

Akutbehandling:

Spillolyckor eller släckningsvatten från bränder är ofta kontaminerade med orenheter och samlas i en pöl. Ofta kan inte den befintliga avfallsvattenhanteringen på platsen hantera den här typen av kontaminerat vatten så extra behandling med mobila filter krävs innan det släpps ut i den omgivande miljön.

För att möta alla dessa utmaningar erbjuder Jacobi carbons ett anpassningsbart paket som är omedelbart tillgängligt. Förutom det har vi utvecklat en samling av adsorptionsprodukter av högsta klass som maximerar prestanda och håller kostnaderna på ett minimum.

JACOBIS LÖSNINGAR FÖR AVFALLSVATTEN

AKTIVT KOL

Jacobi erbjuder ett komplett paket av produkter med aktivt kol för dricksvatten för att kostnadseffektivt lösa era tekniska utmaningar. Jacobi kan hjälpa till och bedöma lämplig klassificering av kol och förbereda testning och driftsättande av pilotutrustning.

 • AquaSorb™-klassificeringar för aktivt kol
 • Granulerat aktivt kol (GAC)
 • Pulvriserat aktivt kol (PAC)

RESINER

Jacobi erbjuder ett komplett utbud av utbytbara resinprodukter för borttagning av tungmetaller från avfallsvatten. De är:

 • Resinex™ CH-23
 • Resinex™ CH-80

MOBILA FILTER

Jacobi har ett komplett utbud av mobila filter för vattentillämpningar för flödeshastigheter upp till 80m³/h för behandling på plats. Fördelen med att använda Jacobis filter är:

 • AquaFlow™-filter hyrs via det lokala försäljningskontoret så internationell transport undviks
 • De installeras sedan av medlemmar i det lokala serviceteamet från Jacobi som finns nära dig och snabbt kan vara på plats
 • Teamen pratar också ditt språk, vilket betyder att det inte blir förseningar p.g.a. språkförbistringar
 • Filtren finns i lager ifall en nödsituation, såsom en spillolycka, skulle uppstå eller släckningsvatten efter en brand behöver behandlas
 • Alla filter är kompakta och optimerade för logistik
 • En komplett uppsättning hyrfilter finns tillgänglig för olika tillämpningar
 • Vi erbjuder hyrfilter som är den bästa lösningen för tillfälliga behov, t.ex. grundvattensaneringsprojekt eller anläggningsunderhåll

ÅTERVINNINGSTJÄNSTER FÖR FÖRBRUKADE MEDIUM

Jacobi har ett europeiskt nätverk av insamlingscenter för förbrukat kol. I dessa insamlingscenter kan vi gruppera de använda produkterna innan vi kostnadseffektivt transporterar dem till ett av återaktiveringscentren.

 • Återaktiveringskapacitet i Frankrike och Tyskland

KONTAKTA LAGET

Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta för att diskutera dina krav ASAP.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.