Non classifié(e)

Definities

Geur is de eigenschap van een stof die de reukzin activeert en kan leiden tot overlast en gezondheidsschade. Bedrijven kunnen geur (emissies) in het milieu uitstoten die mensen kunnen hinderen en leiden tot klachten en negatieve publiciteit. Vluchtige emissies dragen bij aan luchtvervuiling en de klimaatveranderingen en vormen een economische verlies voor het uitstotende bedrijf als gevolg van verloren gegane producten.

De geur verspreidt zich in de lucht en veroorzaakt een geuroverlast voor de leefomgeving (emissie). Met geuroverlast bedoelen we de hoeveelheid geur, uitgedrukt in geureenheden per kubieke meter lucht, die terecht komt bij de mensen thuis. Deze hoeveelheid kan gemeten of berekend worden.

Geurhinder is het gecumuleerde resultaat van een herhaalde blootstelling aan geur in de leefomgeving. Om die reden kan geur ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Geur kan ook psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld spanningen, structurele ontevredenheid over de woon- en leefomgeving en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Reukgrenswaarde is de laagste concentratie van een verbinding die een geurbeleving geeft.

Hoe beoordeelt u geur?

De door de mens ervaren geurhinder is afhankelijk van verschillende factoren, zoals stof, tijdstip van blootstelling, locatie en persoonlijke gevoeligheid. De duur en de frequentie van de blootstelling, de concentratie en de reukwaarde (behaaglijkheid of onaangenaamheid van een geur) zijn hiervan de belangrijkste.

Geur belading

Er is een objectieve meetmethode nodig om de geur te meten. Deze objectieve meetwaarde wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m ³). Bij het meten van de geur met een olfactometer wordt een groep mensen via de luchtverdunningseenheid van de olfactometer blootgesteld aan het geurstaal. In eerste instantie wordt de geur sterk verdund tot dat de hele groep aangeeft dat ze de geur niet meer kunnen ruiken. De onderzoeker verhoogt vervolgens de concentratie door de verdunning van de lucht iets te verminderen en kijkt hoe de leden van het panel reageren. De operator blijft de geur verhogen door de verdunningslucht te verminderen tot de helft van het paneel aangeeft dat ze de geur kunnen ruiken, maar de andere helft kan dat nog steeds niet.

Eén geureenheid per kubieke meter is per definitie het punt waarop 50% van het paneel de geur niet kan ruiken, maar 50% wel. Dit verdunningspunt wordt ook wel de waarnemingsdrempel genoemd. De operator telt alle verdunningen op die nodig waren om die drempel te bereiken om te berekenen hoeveel geureenheden het oorspronkelijke monster had nadat de waarnemingsdrempel was bereikt. Als het monster 414 keer werd verdund om 1 geureenheid te bereiken, dan was de monstergeurconcentratie in eerste instantie 414 geureenheden (ouE/m ³). Deze methode wordt aangeduid als de verdunnings-drempel, of V/Dmethode.

Geurhinder

Geurhinder wordt meestal uitgedrukt als het percentage van de bevolking die geurhinder hebben (% overlast). Dit is het percentage van de bevolking dat soms of vaak last heeft van die geur. Een dosis-effect relatie tussen geur last en het percentage geurhinder geeft meer inzicht in de geurhinder. Maar er is niet één dosis-effect relatie die voor alle geuren en situaties geldt. De ervaren geurhinder is bijvoorbeeld afhankelijk van zaken als:

 • blootstellingsduur
 • blootstellingsfrequentie
 • aard en (on)aangenaamheid van de geur

De relatie met de geurbron heeft natuurlijk ook invloed op de geurbeleving. Voorbeelden van de relatie met de geurbron zijn:

 • Is de stankbron uw werkgever of niet?
 • Zijn er incidenten geweest die de veiligheid van uw leefomgeving in gevaar hebben gebracht?

Wat is het geurpotentieel van verbindingen?

De chemische aard van een geurstof kan wijzen op het geurpotentieel van een molecuul. Tabel 1 geeft een overzicht van het geurpotentieel van bepaalde verbindingen.

Tabel 1: Overzicht van het geurpotentieel van verbindingen

Hoge geurenpotentiëlen 

 • Organische zwavelverbindingen 
 • Vluchtige amines 
 • Vluchtige zuren 
 • Gechloreerde fenolen 
 • Cresolen en skatebolen 
 • Waterstofsulfide (H₂S) 
 • Onverzadigde aldehydes 
Gematigde geurpotentiëlen 

 • Ketonen
 • Aldehydes 
 • Esters 
 • Alcoholen
Laag geurpotentieel 

 • (gechloreerde) koolwaterstoffen

De markt voor geurbestrijding 

Verschillende industriële activiteiten kunnen leiden tot geuremissies die moeten worden behandeld op het emissiepunt. Tabel 2 geeft een overzicht van de soorten geuren die behandeld kunnen worden met behulp van actieve kool. 

Tabel 2: Geurverwijderingsmarkt 

Industrie Toepassing
Landbouw/veeteelt  Verwijdering van ammoniakgeur 
Chemische industrie  Acrylaatgeuren 
  Styreengeuren 
  Zwavelgeuren 
  De geur van de oleochemicaliën 
Smaken en geuren industrie, verwijdering van Aromatische geuren
  Etherische olie geur 
  Kruiden- en specerijenextractiegeuren 
  Parfumgeur 
  Smaakstof geuren 
Voedselindustrie, verwijdering van  Slachthuisgeur 
  Kauwgomgeur 
  Fermentatiegeur 
  Visgeur 
  Frituurgeur 
  Knoflookgeur 
  Uiengeur 
Metallurgie  Selenofeengeur 
Gemeentelijk afvalwater, verwijdering van  Rotte eiergeur
  Rioolwatergeur
  Slibopslaggeur
Petrochemische industrie  Aromatische koolwaterstoffen 
  Asfaltcentrale 
  Verwijdering van bitumengeur 
  Organische zwavelcomponenten 
  Paraffines 
  Tankopslagtanks geuren
Zepen, detergenten en onderhoudsproducten  Producenten van waspoeder 
Styreenconvertoren, verwijdering van styreengeur Geexpandeerde polystyreen 
  Polystyreen 
  Styreenbutadieenlactex 
  Styreen butadieen rubber 
  Styreen co-polymeren (ABS, SAN, enz.) 
Transport  Spuitcabines
  Tankreiniging 
Onverzadigde Polyester Harsen (UP Harsen) verwerkers  Kunststeen, marmer 
  Botenbouw/voertuigconstructie 
  Fabrikanten van huishoudelijke zwembaden 
  Buizenproducenten 
  Fabrikanten van pleziervaartuigen  
  Verwerking van glasvezelversterkte kunststof 
  Producenten van sanitair 
  Producenten van tanks 
Afvalinzameling en -recycling, verwijdering van Biogasinstallatie geur 
  Composteergeur
  Huishoudelijke afvalgeur
  Mechanische biologische behandeling (MBB) geur van het proces
  Geur bij verzamelcentra voor vloeibaar afval 
  Geur bij afvalverwerkingsbedrijven

Waar vind ik geurbestrijdingsoplossingen?

Jacobi Services biedt een breed aanbod van mobiele EcoFlow™-filters voor geurbestrijding, inclusief de geschikte actieve kool, die een debiet tot 40.000m³/h per filter kunnen verwerken. Neem contact op met onze toepassingsspecialisten om te helpen bij het selecteren van een kosteneffectieve actieve kool.

De Jacobi-adsorbentia worden gebruikt in een breed scala van toepassingen. Adsorptiemiddelen hebben over het algemeen een beperkte levensduur en moeten worden vervangen zodra ze verzadigd zijn of als het behandelingsdoel bereikt is. Jacobi Services biedt verschillende diensten aan op het gebied van recycling, energieterugwinning of verwijdering in verschillende vestigingen, afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte materiaal.