Formaldehyd, med IUPAC-namnet metanal, är den enklaste aldehyden och har den kemiska formeln CH₂O. Dess struktur visas i Figur 1. Det förekommer naturligt men är giftigt och mycket flyktigt.

Figur 1: Strukturen för formaldehyd

Att ta bort formaldehyd är komplext då det kan finnas i flera former. I sin enklaste form är formaldehyd en gas. Den är hudirriterande med en stark doft, även vid koncentrationer lägre än 1 ppm. Lukttröskeln ligger mellan 0.5 och 1.0 ppm. Ångor av formaldehyd är brandfarliga och explosiva.

Naturligt förekommande formaldehyd kan hittas i mat (framförallt i frukt) i mycket låga koncentrationer. Det kan även bildas vid förbränning av tobak (rökning) och bryts ned via enzymer i människans metabolism till koldioxid och formiat och försvinner ur kroppen via utandning respektive urinering.

Industriell användning av formaldehyd

Det finns många industriella användningsområden för formaldehyd. Som exempel på detta kan nämnas tillverkning av bleck, bindemedel för resiner, tillverkning av möbler (plywood, kompositmaterial) och mattor. Det kan även användas som konserveringsmedel vid kemisk syntes inom läkemedelstillverkning (vacciner) och vid tillverkning av kosmetika, schampo, deodoranter och tvål.

De vanligast förekommande användningsområdena för formaldehyd är konservering av laboratorieprover samt vid balsamering i bårhus.

Formaldehyd i miljön och dess effekt på människans hälsa

Formaldehyd har en begränsad miljöpåverkan då det lätt bryts ned i atmosfären genom reaktion med andra ämnen eller bryts ned av bakterier i jorden. Risken för människor är betydligt större då det adsorberas i huden och luftvägar. Formaldehyd tros ligga bakom sjukhussjukan som kan ge upphov till en rad olika symptom såsom illamående, huvudvärk, utmattning, koncentrationssvårigheter, andningsbesvär, irriterande ögon och hals samt snuva.

Våra lösningar

Jacobi Carbons har utvecklat AddSorb™ VF1-sortimentet av aktivt kol speciellt utformat för att effektivt ta bort formaldehyd och fixera det på det aktiva kolets yta. Denna hållbart tillverkade produkt är baserad på råmaterial för kokosnötskal. Tillverkningsprocessen för denna produkt involverar noggrann impregnering till den inre ytan. Detta säkerställer effektiv borttagning och adsorption av formaldehyd samtidigt som en utmärkt fysisk adsorptionskapacitet bibehålls. Det resulterande kemiska komplexet är inte flyktigt under vanliga driftsförhållanden och är ordentligt fäst på det aktiva kolet. AddSorb™ VF1 kan levereras i ett antal granulära partikelstorleksfördelningar och pelletsdiametrar avseende tryckförlust och processbehov.

Jacobi Carbons erbjuder ett urval av EcoFlow™ mobila filter för effektiv användning av AddSorb™ VF1.

Det rekommenderas alltid att kontakta våra tekniska experter för design av ett system för borttagande av formaldehyd.