I vissa jordreningsprojekt finns det behov av att rena avgaserna från luftstrippning, ventilation av tält och även den mellanliggande luften som finns naturligt i jorden eller ventilering från reningssystem.

Luftstrippers

Pumpbehandlingsmetoden är en teknik som ofta används inom jordreningsprojekt där förorenat grundvatten extraheras genom att pumpa vatten från jorden. Denna teknik är alltid kopplad med andra behandlingsmetoder såsom luftstrippning eller vattenrening med aktivt kol. 

Luftstrippning är en teknologi i vilken vatten och luft förs i kontakt med varandra. Det gör att flyktiga ämnen i vattnet överförs till luften. Den av VOC mättade luften måste behandlas i ett luftreningssystem såsom ett mobilt filter av typen EcoFlow™

Följande flyktiga organiska föreningar tas huvudsakligen bort vid luftstrippning av grundvatten:

 • Aromatiska föreningar (BTEX)
  • Bensen
  • Toluen
  • Etylbensen
  • Xylen
 • Volatile chlorinated hydrocarbons including
  • Metylenklorid
  • Perhalogenerade föreningar (PER)
  • Tetraklormetan
  • Trikloretan
  • Etc.
 • Alifatiska Kolväten

Luftrening vid utgrävning av mark 

Markutgrävning behövs när en ex-situ jordsaneringsprocess är aktuell. I fall där den utgrävda jorden innehåller flyktiga och/eller giftiga ämnen så sker processen i regel under ett tält. Tältet är i sin tur vanligtvis utrustat med ett luftreningssystem innehållande mobila kolfilter för att säkerställa en god miljö för omgivningen och de som arbetar där. 

Extrahering av markångor (SVE) 

Extrahering av markångor (SVE) är en fysikalisk process för in situ sanering av flyktiga föroreningar. Tekniken benämns också in situ jordventilering eller vacuumextraktion. Föroreningar som finns i den fasta fasen och grundvattnet överförs till gasfas. Luften kan behöva värmas för att öka flyktigheten på de ämnen som ska avlägsnas. Den kontaminerade luften samlas i extraktionsbehållare och behandlas sedan med exempelvis kolfilter för att avlägsna föroreningar. 

Hur avlägsnas föroreningarna från luften vid jordreningsprojekt? 

Vid rening av grundvatten används ofta mobila filter av typen EcoFlow™ fyllda med aktivt kol eftersom: 

 1. Saneringsarbeten är tidsbegränsade 
 2. Olika saneringsjobb kräver ofta olika mobila kolfilter  
 3. Hantering av förbrukat aktivt kol är ofta besvärlig och ett slutet system är därför ofta att föredra 
 4. Designat för lågt tryckfall och utmärkt flödesfördelning 
 5. EcoFlow™ är tillgängliga i olika storlekar för att klara olika flödesintervall 

Jacobi Services erbjuder ett brett sortiment av EcoFlow™ mobila filter för luftrening med kapacitet på upp till 40,000m³/h per filter innehållande aktivt kol lämpligt för just denna applikationen. Kontakta det lokala säljkontoret för hjälp med att välja den mest kostnadseffektiva lösningen eller för mer information om hur man renar organiska och icke-organiska ämnen med aktivt kol. 

Vad kan vi göra med förbrukat aktivt kol från jordreningsprojekt?

Jacobis adsorbenter används inom en mängd olika användningsområden. Adsorbenter har en begränsad livslängd och behöver omhändertas när det är mättat eller när önskat resultat har uppnåtts. Jacobi Services erbjuder olika möjlighet för reaktivering eller omhändertagande, beroende på egenskaperna hos det förbrukade materialet.